Všeobecné Podmínky Pronájmu

Dnů před nástupem od-do                                             Výše stornopoplatku z ceny pronájmu
0           -                     14                                                                      100 %
15          -                     45                                                                       50 %
46         -                     90                                                                       10 %
91          -                   999                                                                        0 %


Současně vedle storno podmínek má nájemce i možnost náhradního termínu bez stornopoplatků, dle možností pronajímatele.

Lze sjednat i individuální podmínky. Musí být vyhotoveny písemně a odsouhlaseny oběma stranami.


  1. K potvrzení rezervace je nutná záloha 50% z ceny pronájmu + kauce. Zaplacením zálohy potvrzuje nájemce souhlas s uvedenými VPP.
  2. Doplatek 30 dnů před pronájmem.
  3. Kauce je započitatelná a slouží k pokrytí případných způsobených škod, spotřeb energií, vody, úklidu, parkování apod. - vyúčtovaná poslední den pronájmu.
  4. Nájemce plně odpovídá za všechny škody a nedoplatky způsobené pronajímateli a odpovídá i za s ním ubytované osoby a zvířata a tuto odpovědnost potvrzuje zaplacením zálohy ceny pronájmu.
  5. Nájemce je povinen nejdéle při ukončení nájmu (odjezdu) vyrovnat všechny pohledávky vzniklé vůči pronajímateli, pokud pronajímatel neumožní vyrovnání bezhotovostně.
  6. Podmínky pronájmu se mohou drobně odlišovat při prezentaci u obchodních partnerů nebo při prezentacích různých akcí. Konkrétní podmínky si lze vyžádat při objednávce u pronajímatele.
  7. Při převzetí chalupy obdrží nájemce Poučení o PP a používání zařízení, formulář - seznam ubytovaných a pro transparentnost vyúčtování i fotografie stavů měřidel spotřeby. Nafocené končené stavy měřidel obdrží nájemce s vyúčtováním poslední den pronájmu.
  8. Nájemce se převzetím chalupy zavazuje chovat a jednat v souladu s ubytovacím řádem (k dostání u pronajímatele) a dodržovat i případná doporučení pronajímatele nad rámec ubytovacího řádu. A toto chování jednání zajistit u ostatních s ním ubytovaných osob.